วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
(สัปดาห์ที่ 2)


21-5-55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1 เป็นคาบที่ 1 นักเรียนจะตั้งใจเรียนก็มีบ้างที่เล่นแต่รวมๆก็ดี
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/2 เป็นคาบที่ 5 ของการเรียน นักเรียนจะตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี มีความเรียบร้อย


22-5-55
- เข้าเวรตอนเช้า รับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน และทำกิจกรรมตอนเช้าหน้าแถว
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5/2 เป็นคาบที่ 1 เด็กนักเรียนตั้งใจเรียนเป็นอย่างดี
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1 เป็นคาบที่ 2 เด็กนักเรียนบางคนไม่ค่อยรู้เรื่องเวลาครูอธิบายและไม่ค่อยจด
   ลงสมุด
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/2 เป็นคาบที่ 3 นักเรียนเป็นส่วนมากจะตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีมีความกระตือรือร้น
   ที่จะเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
- เข้าสอนแทน ป.4/2 วิชา พละ นักเรียนทุกคนน่ารักมาก เชื่อฟัง


23-5-5
- เข้าประชุม ประชุมร่วมกับนักศึกษาฝึกสอน ผอ.พูดคุยเรื่องความเป็นอยู่ที่โรงเรียน
     - ครูอาทิตย์ พูดคุยเรื่อง การลงชื่อมาและกลับ การจัดค่าย การลาไปนอกสถานที่
     - ครูประเทือน พูดคุยเรื่อง การส่งแผนการสอน การปฏิบัติหน้าที่การสอน และหน้า อืนๆที่ได้รับมอบ
        หมาย
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1 นักเรียนส่วนมากตั้งใจเรียนและทำการทดลองเป็นอย่างดี


24-5-55
- ทำกิจกรรมหน้าแถว นักเรียนมีความร่วมมือในการเข้าแถวเป็นระเบียบดี
- จัดบอร์ด นักศึกษาฝึกสอนทุกคนช่วยในการจัดบอร์ด วันงดสูญบุรีโลก


25-5-55
- ทำกิจกรรมหน้าแถว นักเรียนเข้าแถวอย่างเป็ยระเบียบ
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5/2  คาบที่ 1 สอนเรื่อง โครงสร้างของดอก นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนเป็นอย่าง
   ดี
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/2 คาบที่ 6 สอนวิทยาศาสตร์ นักเรียนทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียน
- จัดบอร์ด จัดบอร์ดต่อจากเมือวานจนเสร็จ
บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
 (สัปดาห์แรก)


14-5-55
- ทำกิจกรรมหน้าแถว นักเรียนทุกคนรวมกันเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
- เข้าร่วมประชุม เข้าประชุมร่วมกับคณะครูเพื่อชี้แจงรายละเอียดและความเป็นอยู่ของโรงเรียนบ้านทุ่ง
  เกราะ

15-5-55
- เข้าเวรตอนเช้า  รอรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน คาบของนักเรียนทำความสะอาดภายในโรงเรียนโดย
  นักเรียนทุกคนมีความมือเป็นอย่างดี

17-5-55
- ทำกิจกรรมหน้าแถว นักเรียนทุกคนร่วมกันเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ศึกษาทั่วไปของโรงเรียน

18-5-55
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5/2 เป็นคาบแรกของการเรียนและเป็นครูผุู้สอนคนใหม่ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/2 เป็นคาบสุดท้ายของการเรียน นักเรียนส่วนมากจะตั้งใจเรียน เวลามีคำถามก็จะใช้ในการตอบคำถามได้ดี

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


ตารางสอน   นายอัสมัน   หะมะ
         เวลา
วัน
08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-11.30


 
   พัก
  กลาง
   วัน
12.30-13.30
13.30-14.30
14.30-15.30
จันทร์
วิทย์  ม.1/1วิทย์  ม.1/2

อังคาร
วิทย์  ป.5/2
วิทย์  ม.1/1
วิทย์  ม.1/2พุธ
วิทย์  ป.5/2วิทย์  ม.1/1

พฤหัส


ศุกร์
วิทย์  ป.5/2
วิทย์  ม.1/2

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555


โรงเรียนปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา    (โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ)
                  
                    โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ

 โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะเป็นโรงเรียนที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชชั้นปีที่  5  จำนวนทั้งหมด  11  คน  มาปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาที่นี้มีดังนี้
                          หลักสูตรสังคมศึกษาจำนวน    4  คน
                          หลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน  3  คน
                          หลักสูตรภาษาไทยจำนวน       2  คน
                          หลักสูตรวิทยาศาสตร์จำนวน   2  คน

      
  

    ผู้บริหารโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แนะนำนักศึกษา

ประวัตินักศึกษา
ชื่อนายอัสมัน     หะมะ      รหัสประจำตัว 5111134074     หลักสูตรวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์  085-0813406    E-mail    man_nan025@hotmail.com
อาจารย์ที่ปรึกษา   อ.สาวิตรี  ชามทอง  +  อ.ธวัชชัย   คงนุ่ม
ชื่อบิดา        นายยา    หะมะ
ชื่อมารดา    นางเจ๊ะปนาวา   เจ๊ะเงาะ
ภูมิลำเนาเดิม   28   ม.11    ต.บูกิต    อ.เจาะไอร้อง      จ.นราธิวาส     96130