วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
(สัปดาห์ที่ 11)23/7/55
- กิจกรรมตอนเช้า นักเรียนเข้าแถวอย่างเป็นระบบ
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1 - เป็นคาบที่ 1 โดยให้นักเรีนยทดลองเรื่อง อุญหภูมิกับการ
   เปลี่ยนสถานะ
                                         - เป็นคาบที่ 2 ได้ไปช่วยในการสอนเกษตรของนักเรียน 
                                            ชั้น ม.1/2
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/2 เป็นคาบที่ 5 โดยให้นักเรีนยทดลองเรื่อง อุญหภูมิกับการ
   เปลี่ยนสถานะ


24/7/55
- เข้าเวรตอนเช้า รับเด็กนักเรียนหน้า โรงเรียน และทำกิจกรรมตอนเช้า
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5/2 เป็นคาบที่ 1 ให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1 เป็นคาบที่ 2 โดยให้นักเรียนสอบกลางภาคเรียนที่ 1
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/2 เป็นคาบที่ 3 โดยให้นักเรียนสอบกลางภาคเรียนที่ 1


25/7/55
- กิจกรรมตอนเช้า นักเรียนทุกคนทำความสะอาดสถานที่ตนเองรับผิดชอบ และเข้าแถว  
   อย่างเป็นระบบ
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5/2 เป็นคาบที่ 1 สอนเรื่องวัสดุในชีวิตประจำวันและให้นักเรียนทำ 
   ใบงาน
- เข้าคุมสอบ ชั้น ม.2/2 เป็นคาบที่ 3 เข้าคุมสอบ วิชา กรีฑา
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1 เป็นคาบที่ 5 โดยให้นักเรียนทำข้อสอบแก้สำหรับคนที่ไม่ผ่าน

วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
(สัปดาห์ที่ 10)16/7/55
- กิจกรรมตอนเช้า นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างระบบเรียบร้อย
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1 เป็นคาบที่ 1 โดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด
- เข้าสอนแทน ชั้น ป.5/2 เป็นคาบ ที่3 เป็นวิชาคณิตศาสตร์ โดยให้นักเรียนทำงานที่ครูฝาก 
   ไว้
เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1 เป็นคาบที่ 5 สอนเรื่องความร้อน  


17/7/55
- กิจกรรมตอนเช้า นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างระบบเรียบร้อย
เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5/2 เป็นคาบที่ 1 สอนเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดย
   ให้นักเรียนสำรวจเพือนๆภายในห้องเรียน
เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1 เป็นคาบที่ 2 สอนเรื่องผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
   ของสาร
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1 เป็นคาบ ที่3 สอนเรื่องผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
   ของสาร
- เข้าสอนแทน ชั้น ม.1/2 เป็นคาบที่ 5 โดยให้นักเรียนทำงานที่ครูฝากไว้
- จัดบอร์ด จัดบอร์ดตอนรับเดือนรอมฏอนที่จะมาถึง


18/7/55
- เซียร์กีฬา ไปเซียร์กีฬา ณ สนามโรงเรียนท่าศาประสิทธิ์ศึกษา โดยทาง รร บ้านทุ่งเกราะ 
  ไม่มีการเรียนการสอน


19/7/55
- กิจกรรมเยื่ยมบ้านนักเรียน โดยคุณครูและนักศึกษาฝึกสอน ไปเยืยมบ้านนักเรียน ของแต่ละ 
  ชั้น โดยครูประจำชั้น 


20/7/55
กิจกรรมตอนเช้า นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างระบบเรียบร้อย
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5/2 เป็นคาบที่ 1 โดยให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้เป็น มายแม็ก ของ 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
เข้าสอนแทน ชั้น ม.1/2 เป็นคาบที่ 6 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
(สัปดาห์ที่ 9)

9/7/55
กิจกรรมตอนเช้า    นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างเป็นระบบเรียบร้อย
เข้าสอนนักเรียน ชั้น  ม. 1/1  เป็นคาบที่ 1 สอนเรื่องแบบจำลองอนุภาคของ ของแข็ง ของเหลว  
    และ แก็ส
เข้าสอนนักเรียน ชั้น  ม.1/เป็นคาบที่ 5 ให้ทำการทดลองการแทนที่ของอนุภาค 


10/7/55
กิจกรรมตอนเช้า    นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างเป็นระบบเรียบร้อย
เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5/เป็นคาบที่ 1 สอนเรื่องการจำแนกสัตว์
เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1 เป็นคาบที่ 2 สอนเรื่องความร้อนโดยนักเรียนเป็นส่วนจะตั้งใจเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/2 เป็นคาบที่ 3 สอนเรื่องแบบจำลองอนุภาคของ ของแข็ง ของเหลว และ 
   แก็ส


11/7/55
กิจกรรมตอนเช้า    นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างเป็นระบบเรียบร้อย
เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5/2 เป็นคาบที่ 1 สอนเรื่อง สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
เข้าสอนแทน ชั้น ป.4/2 เป็นคาบที่ 3 โดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดการหาผลคูณ
12/7/55
กิจกรรมตอนเช้า    นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างเป็นระบบเรียบร้อย
เข้าสอนแทน ชั้น ม.3/1 เป็นคาบที่ 1 โดยให้นักเรียนสรุปการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน 
   ประเทศไทย
เข้าสอนแทน ชั้น ป.4/1 เป็นคาบที่ 3 โดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดการหาผลคูณ


13/7/55
กิจกรรมตอนเช้า    นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างเป็นระบบเรียบร้อย
เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5/2 เป็นคาบที่ 1 สอนเรื่อง สัตว์ไม่มีมีกระดูกสันหลัง
เข้าประชุมคณะครู   โดยเวลาบ่ายโมงเข้าประชุมคณะครูทุกท่านร่วมถึงนักศึกษาฝึกสอนด้วย

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
(สัปดาห์ที่ 8)2/7/55
- กิจกรรมตอนเช้า  นักเรียนทุกคนร่วมมือกันเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1 เป็นคาบที่ 1 โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/2 เป็นคาบที่ 5 โดยให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน


3/7/55
กิจกรรมตอนเช้า  นักเรียนทุกคนร่วมมือกันเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ เรียบร้อย
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5/2 เป็นคาบที่ 1 สอนเรื่องการสืบพันธุ์และขยายพันธุ์สัตว์
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1 เป็นคาบที่ 2 สอนเรื่อง สถานะของสาร
เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/2 เป็นคาบที่ 3 สอนเรื่อง สถานะของสาร


4/7/55
- กิจกรรมตอยเช้า นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างเป็นระบบ
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5/2 เป็นคาบที่ 1 โดยสอนเรื่องการขยายพันธุ์สัตว์และทำแบบฝึกหัด
- จัดบอร์ด ช่วยจัดบอร์ดวันภาษาไทย
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1 เป็นคาบที่ 5 ให้นักเรียนทดลองการแทนที่อนุภาคของสาร


5/7/55
- กิจกรรมตอนเช้า นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างเป็นระบบ
- เข้าอบรม  ได้ไปช่วยการควบคุ้มเด็กนักเรียนในการเข้าอบรมผู้นำ

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
(สัปดาห์ที่ 7) 
  25/6/55
ทำกิจกรรมตอนเช้า  นักเรียนทุกคนร่วมมือกันเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบ
-  เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1  เป็นคาบที่ 1 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบของบทที่ 1
-  เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/2  เป็นคาบที่ 5 ให้นักเรียนทำแบบทดสอบของบทที่ 1
-  ซ้อมเชียร์

26/6/55
- ตอนเช้า  ซ้อมใหญ่ในการเดินขบวนพาเรด 
- ตอนบ่าย ซ้อมใหญ่ กีฬา ซ้อมเชียร์

27-29/6/55
- แข็งกีฬา ณ สนามศรีแสงจันทร์
  

รูปของการแข็งกีฬาวันแรกวันที่ 2