วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
(สัปดาห์ที่ 10)16/7/55
- กิจกรรมตอนเช้า นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างระบบเรียบร้อย
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1 เป็นคาบที่ 1 โดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด
- เข้าสอนแทน ชั้น ป.5/2 เป็นคาบ ที่3 เป็นวิชาคณิตศาสตร์ โดยให้นักเรียนทำงานที่ครูฝาก 
   ไว้
เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1 เป็นคาบที่ 5 สอนเรื่องความร้อน  


17/7/55
- กิจกรรมตอนเช้า นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างระบบเรียบร้อย
เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5/2 เป็นคาบที่ 1 สอนเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โดย
   ให้นักเรียนสำรวจเพือนๆภายในห้องเรียน
เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1 เป็นคาบที่ 2 สอนเรื่องผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
   ของสาร
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1 เป็นคาบ ที่3 สอนเรื่องผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง
   ของสาร
- เข้าสอนแทน ชั้น ม.1/2 เป็นคาบที่ 5 โดยให้นักเรียนทำงานที่ครูฝากไว้
- จัดบอร์ด จัดบอร์ดตอนรับเดือนรอมฏอนที่จะมาถึง


18/7/55
- เซียร์กีฬา ไปเซียร์กีฬา ณ สนามโรงเรียนท่าศาประสิทธิ์ศึกษา โดยทาง รร บ้านทุ่งเกราะ 
  ไม่มีการเรียนการสอน


19/7/55
- กิจกรรมเยื่ยมบ้านนักเรียน โดยคุณครูและนักศึกษาฝึกสอน ไปเยืยมบ้านนักเรียน ของแต่ละ 
  ชั้น โดยครูประจำชั้น 


20/7/55
กิจกรรมตอนเช้า นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างระบบเรียบร้อย
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5/2 เป็นคาบที่ 1 โดยให้นักเรียนสรุปองค์ความรู้เป็น มายแม็ก ของ 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
เข้าสอนแทน ชั้น ม.1/2 เป็นคาบที่ 6 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น