วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
(สัปดาห์ที่ 11)23/7/55
- กิจกรรมตอนเช้า นักเรียนเข้าแถวอย่างเป็นระบบ
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1 - เป็นคาบที่ 1 โดยให้นักเรีนยทดลองเรื่อง อุญหภูมิกับการ
   เปลี่ยนสถานะ
                                         - เป็นคาบที่ 2 ได้ไปช่วยในการสอนเกษตรของนักเรียน 
                                            ชั้น ม.1/2
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/2 เป็นคาบที่ 5 โดยให้นักเรีนยทดลองเรื่อง อุญหภูมิกับการ
   เปลี่ยนสถานะ


24/7/55
- เข้าเวรตอนเช้า รับเด็กนักเรียนหน้า โรงเรียน และทำกิจกรรมตอนเช้า
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5/2 เป็นคาบที่ 1 ให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1 เป็นคาบที่ 2 โดยให้นักเรียนสอบกลางภาคเรียนที่ 1
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/2 เป็นคาบที่ 3 โดยให้นักเรียนสอบกลางภาคเรียนที่ 1


25/7/55
- กิจกรรมตอนเช้า นักเรียนทุกคนทำความสะอาดสถานที่ตนเองรับผิดชอบ และเข้าแถว  
   อย่างเป็นระบบ
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5/2 เป็นคาบที่ 1 สอนเรื่องวัสดุในชีวิตประจำวันและให้นักเรียนทำ 
   ใบงาน
- เข้าคุมสอบ ชั้น ม.2/2 เป็นคาบที่ 3 เข้าคุมสอบ วิชา กรีฑา
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1 เป็นคาบที่ 5 โดยให้นักเรียนทำข้อสอบแก้สำหรับคนที่ไม่ผ่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น