วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
(สัปดาห์ที่ 9)

9/7/55
กิจกรรมตอนเช้า    นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างเป็นระบบเรียบร้อย
เข้าสอนนักเรียน ชั้น  ม. 1/1  เป็นคาบที่ 1 สอนเรื่องแบบจำลองอนุภาคของ ของแข็ง ของเหลว  
    และ แก็ส
เข้าสอนนักเรียน ชั้น  ม.1/เป็นคาบที่ 5 ให้ทำการทดลองการแทนที่ของอนุภาค 


10/7/55
กิจกรรมตอนเช้า    นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างเป็นระบบเรียบร้อย
เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5/เป็นคาบที่ 1 สอนเรื่องการจำแนกสัตว์
เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/1 เป็นคาบที่ 2 สอนเรื่องความร้อนโดยนักเรียนเป็นส่วนจะตั้งใจเรียน
- เข้าสอนนักเรียน ชั้น ม.1/2 เป็นคาบที่ 3 สอนเรื่องแบบจำลองอนุภาคของ ของแข็ง ของเหลว และ 
   แก็ส


11/7/55
กิจกรรมตอนเช้า    นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างเป็นระบบเรียบร้อย
เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5/2 เป็นคาบที่ 1 สอนเรื่อง สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
เข้าสอนแทน ชั้น ป.4/2 เป็นคาบที่ 3 โดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดการหาผลคูณ
12/7/55
กิจกรรมตอนเช้า    นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างเป็นระบบเรียบร้อย
เข้าสอนแทน ชั้น ม.3/1 เป็นคาบที่ 1 โดยให้นักเรียนสรุปการปกครองระบอบประชาธิปไตยใน 
   ประเทศไทย
เข้าสอนแทน ชั้น ป.4/1 เป็นคาบที่ 3 โดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดการหาผลคูณ


13/7/55
กิจกรรมตอนเช้า    นักเรียนทุกคนเข้าแถวอย่างเป็นระบบเรียบร้อย
เข้าสอนนักเรียน ชั้น ป.5/2 เป็นคาบที่ 1 สอนเรื่อง สัตว์ไม่มีมีกระดูกสันหลัง
เข้าประชุมคณะครู   โดยเวลาบ่ายโมงเข้าประชุมคณะครูทุกท่านร่วมถึงนักศึกษาฝึกสอนด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น